Polityka prywatności

[Definicje] W celu zapewnienia Polityce Prywatności przejrzystości i precyzji, w jej treści posługujemy się następującymi definicjami:

Polityka Prywatności: ta polityka prywatności stanowiąca spełnienie wobec Ciebie obowiązków informacyjnych w rozumieniu art. 13 i 14 RODO.
Dane: Dane osobowe, w stosunku do których wykonywany jest obowiązek informacyjny poprzez udostępnianie na bieżąco informacji zawartych w Polityce Prywatności;
Ty, Ciebie: Ty, a zatem osoba, czyjej Dane przetwarzamy zgodnie z Polityką Prywatności;
My lub Administrator: Kondracki Celej Adwokaci sp. p. , z siedzibą w Warszawie (nr REGON: 364213811, NIP: 5252655418, KRS: 0000612848) – podmiot udostępniający Politykę Prywatności, będący jednocześnie administratorem Danych;
RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

[Dane] Twoje Dane możemy otrzymywać: (a) bezpośrednio od Ciebie (np. gdy pozostajemy we współpracy, na podstawie której jedna lub obydwie ze stron świadczą określone usługi np. usługi prawne) i/lub (b) od podmiotów trzecich, np. Twoich usługodawców lub usługobiorców, o ile współpracują oni również z nami. W szczególności, ale nie zawsze, Dane mogą obejmować: informacje kontaktowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres siedziby lub korespondencyjny, dane rejestracyjne lub weryfikacyjne (o ile dotyczy, np. w przypadku usług chmurowych); informacje niezbędne dla celów podatkowo-księgowych, określone w obowiązującym prawie; ewentualnie inne dane, które zdecydujesz się nam przekazać.

[Cele]

  • Wykonywanie umów o świadczenie usług prawnych zawieranych z klientami w ramach działalności prawniczej.
  • Wykonywanie innych umów, w tym umów z usługobiorcami lub usługodawcami.
  • W przypadku udostępniania przez Administratora usług online: wykonanie umowy dotyczącej rejestracji, logowania i korzystanie z takich usług, oraz bezpieczeństwo usług, w szczególności – zapobieganie atakom hakerskim.

[Podstawa prawna]

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy)

Pomiary statystyczne:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy) lub, w przypadku gdy pomiary nie są niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)

Marketing własny:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)

Newslettery:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)

Utrzymywanie relacji biznesowych oraz informowanie byłych i obecnych klientów o nowych usługach:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)

Cele podatkowe, księgowe oraz inne cele wynikające z obowiązków prawnych Administratora:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie niezbędne dla spełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora)

[Okres Retencji]: Dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to jest niezbędne. Po realizacji celu, dla którego były przetwarzane Dane, zostaną one usunięte lub zanonimizowane, o ile przepisy prawa nie nakładają na nas obowiązku lub nie uprawniają nas do zachowania części lub całości Danych. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Dane mogą być przetwarzane przez następujący czas:

  • gdy podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy – przez okres obowiązywania umowy, do momentu przedawnienia się roszczeń z nią związanych;
  • gdy podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;
  • gdy podstawą przetwarzania jest wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w zakresie i przez okres niezbędny do wypełnienia takich obowiązków, zgodnie z prawem;
  • gdy podstawą przetwarzania zgoda – do czasu jej wycofania.

[Odbiorcy Danych] Odbiorcami poszczególnych kategorii Danych mogą być: organy, przed którymi toczą się postępowania lub które o udostępnienie takich Danych wnoszą (z zastrzeżeniem danych objętych tajemnicą adwokacką, radcowską, rzeczniowską lub inną, przewidujące surowsze warunki przetwarzania danych), adwokatom, radcom prawnym, rzecznikom patentowym i innym ekspertom współpracującym z nami, w tym z jurysdykcji obcej, w zakresie i celu z Tobą uzgodnionym . Ponadto, odbiorcami mogą być osoby świadczące nam usługi, w tym m.in. usługi IT, księgowe itd. oraz przewoźnicy i kurierzy. Nie przewidujemy na tę chwilę, że będziemy przekazywać Dane do państw trzecich, czyli takich które znajdują̨ się poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Gdyby jednak miało to nastąpić, dopilnujemy, aby były zachowane  wszelkie wymagania wynikające z obowiązującego prawa.

[Twoje prawa] RODO, w zależności od sytuacji, przyznaje Ci szereg praw związanych z przetwarzaniem Twoich Danych. Są to m.in.: (a) prawo dostępu do Twoich Danych, w tym do uzyskania kopii Danych; (b) prawo żądania sprostowania Danych; (c) prawo do usunięcia Danych; (d) prawo ograniczenia przetwarzania Twoich Danych; (e) prawo do wycofania zgody – w zakresie w jakim Twoje Dane są przetwarzane na podstawie zgody. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; (f) prawo do przenoszenia Danych; (g) prawo zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych; (h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Aktualizacja informacji] Jako że Polityka Prywatności stanowi aktualną informację o przetwarzaniu danych osobowych, jej treść może się zmieniać, tak aby była zgodna ze stanem  faktycznym dotyczącym przetwarzania przez nas Twoich Danych.

[Kontakt] W przypadku gdybyś miał wątpliwości dotyczące przetwarzania przez Twoich Danych, prosimy o kontakt  z nami przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@kondrackicelej.pl.