NOWE PRZEPISY O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH JUŻ W SEJMIE

W styczniu 2019 roku do Sejmu trafił projekt ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Ustawa ta może zostać uchwalona już w pierwszym kwartale 2019 roku.

 

Nowa ustawa będzie miała zastosowanie do wszystkich osób prawnych, spółek prawa handlowego, spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także polskich oddziałów podmiotów zagranicznych. Oznacza to, że obejmie ona praktycznie każde przedsiębiorstwo prowadzące swoją działalność w Polsce.

 

Podstawowym celem przepisów jest skuteczne egzekwowanie odpowiedzialności za nadużycia gospodarcze i skarbowe od podmiotów zbiorowych. Podstawowym novum jest wprowadzenie bezpośredniej odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyny zabronione popełnione w związku z prowadzoną przez ten podmiot działalnością, w tym czyny popełnione przez: organ lub członka organu, osobę zatrudnioną lub reprezentującą podmiot zbiorowy (pracownik, współpracownik), jak również kontrahenta lub pracownika kontrahenta, pod warunkiem, że podmiot zbiorowy odniósł z takiego przestępstwa choćby pośrednio korzyść.

 

Projektowana ustawa przewiduje szereg sankcji, w tym kary w wysokości nawet do 60 mln zł, rozwiązanie podmiotu oraz zakazy w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej.   Ponadto, na czas postępowania wyjaśniającego rozważane są możliwości stosowania środków zapobiegawczych, w tym w postaci zakazów prowadzenia określonej działalności, zawierania umów określonego rodzaju, ubiegania się o zamówienia publiczne lub też prowadzenia promocji i reklamy.

 

W celu uniknięcia odpowiedzialności podmiot zbiorowy powinien wykazać należytą staranność w ramach wyboru, nadzoru oraz, co najważniejsze, prawidłowej organizacji. W praktyce taki podmiot powinien mieć wdrożone mechanizmy wewnętrzne, w tym procedury, mające na celu przeciwdziałanie istotnym zagrożeniom prowadzącym do popełnienia czynów zabronionych, tzw. compliance.

 

Wiktor Rainka

Adwokat, Partner